De Arbo- en Milieucatalogus Asbest biedt oplossingen voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk en voor het leefmilieu, specifiek toegesneden op de situatie in de asbestbranche.
In deze catalogus staan per protocol de door de proceseigenaren gemaakte afspraken over de wijze waarop binnen de asbest invulling kan worden gegeven aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken. Dit betekent niet dat alleen op de beschreven wijze aan de doelvoorschriften kan worden voldaan. Bent u in staat om op een andere (aantoonbare) manier hetzelfde beschermingsniveau te bieden, dan bent u daar vrij in. De arbo- en milieucatalogus is bedoeld om u tegemoet te komen, niet om u te beperken. Als u gebruik maakt van de in deze catalogus aangeboden maatregelen, voldoet u aan hetgeen de arbeidsinspectie/Inspectie SZW en de milieuhandhaving van u verlangt.
Het doel van de arbo- en milieucatalogus is beschikbare oplossingen voor iedereen makkelijk toegankelijk maken. Hierdoor wordt toepassing van deze oplossingen gestimuleerd en daarmee ook veilig, gezond en plezierig werken als mede een beter leefmilieu.

Het primaire proces van onderhavig arbo- en milieucatalogus is:

Om het gebruik van een protocol (licentie) op onterechte gronden te voorkomen is het noodzakelijk om risico’s te definiëren en maatregelen te nemen. Deze beogende risico’s m.b.t. het onjuist uitvoeren van de beschreven werkmethode om het optreden van de centrale gebeurtenis uit te bannen en daarmee letsel- en milieuschade te voorkomen.

De Arbocatalogus kent hierom dwingend een borgingssysteem van:

  1. Startborging, beoordeling geschiktheid deelnemer;
  2. Licentieverstrekking;
  3. Eindborging.