Disclaimer

RIR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

Schade in verband met het gebruik van de website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (I) de informatie, (II) informatie op of via een website waarnaar op deze website verwezen wordt, of (III) informatie van of via een website die naar deze website verwijst; informatie, die zonder voorafgaand overleg met RIR op de website wordt geplaatst.

RIR is, behoudens voor zover anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de informatie, het auteursrecht daaronder begrepen.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RIR.

Deze Disclaimer is in de Nederlandse en Engelse taal beschikbaar. Ingeval van geschil over de inhoud en strekking van deze Disclaimer, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlands rechtsgebied bindend zijn.

RIR is not liable for:

Damages in connection with the use of the website and the information (or the inability to use), including damage caused by viruses or any incorrectness or incompleteness of (I) information, (II) information or via a website to which this website refers, or (III) information from or through a website that refers to this website; information, without prior consultation with RIRs on the web site.

RIR’s, except where otherwise stated, the owner or holder of all intellectual property rights relating to the website and the information, including the copyright.

Except in or under the 1912 Copyright Act exceptions, no part of this website may be reproduced or published without the prior written permission of RIR.

This disclaimer is in Dutch and English. In case of dispute about the content and purpose of this disclaimer, only the Dutch text and its meaning in Dutch jurisdiction is binding.