Stap voor stap op weg

In de Arbowet en het Arbobesluit staat aangegeven waaraan een bedrijf of organisatie zich moet houden als het gaat om de veiligheid en gezondheid van medewerkers. In het Bouwbesluit de veiligheid voor (leef-)milieu. Er wordt echter niets gezegd over hoe men deze voorschriften moet naleven en wanneer hieraan is voldaan.

Sectoren die vallen onder het regime van een bepaalde beleidsregel kunnen zelf invulling geven aan hoe ze deze voorschriften naleven. Dit wordt opgenomen in een Arbocatalogus. In  een Arbocatalogus staan de verschillende methoden en oplossingen beschreven die werkgevers en werknemers samen hebben afgesproken om te voldoen aan de doelvoorschriften die de overheid stelt. Zo ook, middels protocollen, in het RIR Arbo-en milieucatalogus bij alternatieve verwijdering-methoden©.

Om de beschreven protocollen in de catalogus te verantwoorden zijn wetenschappelijke bewijzen beschikbaar. Deze wetenschappelijke bewijzen worden middels onderbouwingen en/of metingen verkregen.

RIR beschikt over een Proceshandboek innovaties en Protocollen (PIP©) en beschrijft de werkwijze om te komen tot de wetenschappelijke bewijzen bij alternatieve asbestverwijdering-methoden.

Daarbij kent RIR haar eigen onafhankelijk borgingssysteem waardoor u verzekerd bent dat de protocollen juist worden nageleefd, de veiligheid en kwaliteit wordt geborgd en onnodige stilleggingen worden voorkomen. Het borgingssysteem voorziet ook in de borging in de SMA-rt Risico-klasse 1.

Het RIR borgingssysteem voldoet aan het “besluit Nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad