Visie

RIR heeft als doel om de volksgezondheid en het milieu te beschermen en daar waar mogelijk te verbeteren.

Een wereld waarin eigenaren van asbest en het dagelijkse leven van mensen vrij van corruptie in de asbestketen zijn.

RIR zal daar waar nodig de actieve partijen binnen het stelsel die zich committeren aan het doel ondersteunen en zal daarnaast de effecten van het stelsel monitoren en hierover aan de verantwoordelijke partijen rapporteren.

Onze waarden

Transparantie, verantwoordelijkheid, integriteit, hulpvaardig, solidariteit, moed, rechtvaardigheid en democratie

Leidende principes

Wij zijn een organisatie van het maatschappelijk middenveld die zich ertoe verbindt om de volgende principes te respecteren:

  1. Wij zullen bijdragen aan het bij elkaar brengen van en samenwerken met personen, overheden, bedrijven, organisaties zonder winstoogmerk en internationale organisaties binnen het veld van corruptiebestrijding in de asbestketen.
  2. Wij zullen eerlijke en verantwoording dragende externe en interne relaties onderhouden.
  3. Wij zullen ons ertoe verbinden om zonder politiek of geloof gerelateerd vooroordeel, dus onpartijdig, te werken.
  4. Wij zullen corruptie iedere keer actief en passief veroordelen als deze betrouwbaar is vastgesteld.
  5. Wij zullen standpunten innemen gebaseerd op objectief en zakelijke onderzoek.
  6. Wij zullen slechts financiering accepteren die onze mogelijkheden om onafhankelijk, grondig en objectief zaken te onderzoeken, niet beperkt.
  7. Wij zullen accuraat en regelmatig onze activiteiten rapporteren.
  8. Wij zullen respect voor de fundamentele rechten en vrijheden respecteren en bevorderen.
  9. Wij zullen te werk gaan te midden en met de medewerking van handhaving diensten en toetsingsorganisaties.
  10. Wij zullen diversiteit in vertegenwoordiging en balans nastreven in de leidinggevende instanties.

Kennisoverdracht

RIR verzamelt en bewerkt kennis en informatie over specifieke arboveiligheids- en milieuonderwerpen in de asbestbranche.

RIR geeft aandacht aan kennisbronnen die zowel het draagvlak bevorderen als de praktische uitvoering daarvan ondersteunen. En geeft bij vragen of zorgen snel duidelijkheid over mogelijke gezondheids- en milieueffecten van specifieke toepassingen en onderwerpen.

Zij doet dat door de professionals te ondersteunen met begrijpelijke informatie waarin uitgelegd wordt wat maatschappelijke betekenis is van de wetenschappelijke kennis. Ook wordt verduidelijkt wat de technische mogelijkheden zijn in relatie tot gezondheidsvragen.
Professionals worden daardoor versterkt in hun eigen rol en zij kunnen burgers, klanten en werknemers ondersteunen bij het zelf beoordelen van hun situatie en het al dan niet nemen van maatregelen.

Uitwisselen

LinkedIn logo RIR

Kennis delen vraagt om ontmoeting. Hiervoor heeft RIR speciaal een LinkedIn pagina; “Asbest kennis / Asbestmagazine”. Daarin spelen kennispartners een rol van betekenis. U kunt op deze pagina uw vraag stellen.

Asbestmagazine logo RIR

Daarbij participeert RIR in de website “Asbestmagazine” waar veel van onze kennis en publicaties beschikbaar is voor een ieder.

Daarnaast investeert RIR in de aanwezigheid van eigen specialisten bij (inter)nationale congressen en andere bijenkomsten waarin de uitwisseling van kennis centraal staat.

Uiteraard kunt u altijd een vraag stellen via deze site. Op bijna elke pagina staat een link naar ons vragen-invulformulier.

Samenwerken

Niet alle expertise is in eigen huis aanwezig en dat is ook niet nodig. Daarom werkt RIR samen met tal van professionals en organisaties samen in het RIR-team. De basis voor alle kennis ligt immers in de gezamenlijke inspanning van mensen.

Door betrokkenheid van diverse maatschappelijke organisaties weet RIR wat er onder de bevolking leeft en kan RIR – met respect voor gevoeligheden – wetenschappelijke kennis begrijpelijk presenteren. Daarmee zorgt RIR voor helderheid in het maatschappelijk debat.

De komende jaren zullen technische en maatschappelijke ontwikkelingen tot toenemend vragen leiden. Het is en blijft belangrijk de markt hier adequaat en juist te informeren over de effecten daarvan.

RIR betrekt ministeries, klankbordgroep organisaties bij de activiteiten.

Betrouwbaarheid en onafhankelijkheid

Betrouwbaarheid en onafhankelijkheid zijn twee relevante kernwoorden als het om RIR gaat.

Onze professionals werken binnen onze platte organisatiestructuur altijd in teamverband, waarbij steeds het streven naar het beste resultaat voor u voorop staat, rekening houdend met uw specifieke situatie en wensen. Iedere cliënt kan rekenen op een vaste relatiebeheerder; “één die niet steeds wisselt”. Hij/zij kent uw situatie en is in staat, door de persoonlijke vertrouwensrelatie die ontstaat, u zakelijk optimaal van dienst zijn.

Op een informele, laagdrempelige manier staat onze geïntegreerde aanpak aan de basis van een jarenlange samenwerking. Dit alles op een volledig transparante wijze, waarbij u weet waarmee we bezig zijn en wat u uiteindelijk kunt verwachten bij de afrekening. We houden onze kosten laag door efficiënt te werken.

RIR is verantwoordelijk voor het waarborgen van vertrouwelijkheid door iedere persoon werkzaam voor of namens RIR, die bij beoordelingen is betrokken en middels zijn/haar werkzaamheden bekend is geworden met vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Elke interne en externe medewerker van RIR heeft een internationale verklaring van vertrouwelijkheid ondertekend.

Het is werknemers van RIR niet toegestaan, direct of indirect, uitlatingen te doen en/of handelingen te verrichten die inbreuk maken op de goede naam en/of reputatie van RIR of de cliënt, dan wel bijzonderheden bekend te maken waarvan hij/zij weet of had kunnen weten dat die bekendmaking de werkgever en/of de cliënt, schade oplevert of kan opleveren.