De Arbeidsomstandighedenwet en de Wet Milieubeheer verplicht Amovatiebedrijven en Saneerders te waarborgen dat er verantwoord en zorgvuldig gehandeld wordt. Een protocol vormt een geschikt uitgangspunt om dit te bereiken.

Een protocol geeft helder aan wie, wat, wanneer zou moeten doen, zodat hierover geen misverstanden bestaan. Als instrument zijn protocollen dus goed bruikbaar om de functionele verantwoordelijkheden en professionele handelingsruimte van verschillende betrokken medewerkers te reguleren en vast te leggen. Zo kunnen ze een instrument zijn om te komen tot een gestructureerde, efficiënte en zorgvuldige uitvoering van taken. Tevens helpen ze fouten en misverstanden te beperken en maken daarmee de werkzaamheden veiliger.

Kanttekeningen bij het gebruik van protocollen.

Een protocol kan nooit het handelen van de medewerker in zijn geheel vastleggen en heeft een beperkte reikwijdte. Wettelijk kan een medewerker zich niet beroepen op het feit dat een protocol gevolgd is. Protocollen zijn slechts een hulpmiddel en kunnen en mogen nooit de plaats innemen van het eigen denken en handelen van de medewerker. Elke medewerker kent en neemt zijn of haar verantwoordelijkheid en moet zo nodig overleggen met de direct leidinggevende.